<< Inapoi la lista

Contract de furnizare a energiei electrice - Model 1

CONTRACT

de furnizare a energiei electrice

nr. .......... din data ...............

 • I. Partile contractante :

  • [DENUMIREA FURNIZORULUI] cu sediul in [LOCALITATEA], [STRADA], [NUMARUL], inregistrata la Registrul Comertului sub nr. [J...........], CUI [RO..........], cont bancar [IBAN], deschis la [BANCA], titular al licentei de furnizare energie electrica ANRE nr [NUMAR], telefon: [TELEFON], fax: [FAX], reprezentata legal prin [NUME SI PRENUME] in calitate de [FUNCTIA], denumita furnizor, avand calitatea de Vanzator, pe de o parte

   Si

    
  • [DENUMIREA CLIENTULUI], cu sediul în [JUDETUL], [LOCALITATEA],[STRADA],[NUMARUL] avand CUI: [RO.....], O.N.R.C. [J.....], telefon: [NR.TELEFON], reprezentata prin: [NUME SI PRENUME] [FUNCTIE], denumita consumator, avand calitatea de Cumparator pe de alta parte.
 • II. Obiectul contractului :

  • Art.1 - Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in Anexa nr.1 la prezentul contract.

  • Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice consumatorului la urmatoarele puncte de consum:
    

   Nr.crt.

   Adresa

   Localitatea

   NLC

   1.

   [STRADA], [NUMAR], [BLOC], [SCARA], [ETAJ], [APARTAMENT], [COD POSTAL]

   [JUDET], [LOCALITATE]

   [NUMAR LOC CONSUM]

   si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumator privind furnizarea, facturarea, plata, servicii, precum si conditiile de consum ale energiei electrice.

 • III. Conditii de desfasurare a vanzarii :

  • Art.3

   • (1) Cantitatea de energie electrica ce urmeaza sa fie cumparata de catre cumparator de la vanzator in fiecare interval baza de decontare (IBD) este prevazuta in Anexa 2 si este stabilita in baza Procedurii de derulare a contractului (Anexa nr. 4). Cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea inceperii lunii contractuale, cumparatorul va trimite catre vanzator propunerea cu cantitatile de energie electrica ce urmeaza sa fie preluate in fiecare interval baza de decontare in cursul  lunii contractuale. Dupa semnarea Anexei 2A de catre vanzator aceste cantitati devin contractuale. In cazul in care cumparatorul nu transmite in termenul de mai sus noua propunere de cantitati, vanzatorul va furniza cantitatile din contract (anexa 2). Limitele maxim acceptate ale abaterilor orare se stabilesc in anexa 4.

   • (2) Cumparatorul va plati vanzatorului contravaloarea energiei electrice tranzactionate, la pretul de contract definit si calculat conform Anexei 3.

   • (3) Incheierea contractelor de transport si distributie se face de catre vanzator.

   • (4) La incetarea contractului, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de catre vanzator si plata acesteia de catre cumparator, la termenele prevazute in contract.

   • (5) Energia electrica vanduta conform prevederilor prezentului contract este masurata in conformitate cu Codul de Masurare a Energiei Electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr.17/iunie 2002 publicat in Monitorul Oficial Nr. 480 din 04.07.2002. Locul de masurare: masura energiei electrice consumate se va realiza cu contorul existent amplasat conform Avizului de Racordare si care are caracteristicile specificate in Conventia de Masurare.

   • (6) Se regularizeaza, prin plata efectuata de consumator suplimentar fata de suma prevazuta la aliniatul (2), urmatoarele :

    • (a) cererea suplimentara de energie electrica a consumatorului, anuntata cu cel putin 2 zile lucratoare inainte, la pretul din contract;

    • (b) diferenta dintre cererea suplimentara de energie electrica a consumatorului neanuntata cu mai putin de 2 zile lucratoare inainte si energia efectiv consumata, conform anexei 4.

   • (7) Se regularizeaza, prin scadere din suma prevazuta la aliniatul (2), urmatoarele:

    • (a) reducerea cererii de energie electrica a consumatorului, anuntata cu cel putin 2 zile lucratoare inainte, la pretul din contract;

    • (b) reducerea furnizarii de energie electrica, din motive independente de operatorul de sistem, anuntata cu cel putin 48 de ore inainte, la pretul din contract;

  • Art.4

   • (1) Partile vor respecta instructiunile si comenzile operative emise de catre operatorul de sistem in baza Codului Tehnic al Retelelor de Transport, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr.20/2004. Obligatiile ce revin fiecarei parti in baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauza a nerespecterii Codului Tehnic al Retelelor de Transport.

   • (2) Partile se obliga sa respecte prevederile Regulamentului de Furnizare a Energiei Electrice la Consumatori aprobat prin H.G. Nr.1007/2004.

   • (3) Partile vor comunica operatorului pietei de energie electrica datele necesare, pe toata durata contractului.

 • IV. Tarife si pretul energiei electrice. Modalitati si conditii de plata:

  • Art.5

   • (1) Contravaloare energiei electrice tranzactionata se determina in conformitate cu prevederile Anexei 3.

   • (2) Corespunzator tarifului stabilit, furnizorul emite o factura in ultima zi a lunii de contract in desfasurare, iar consumatorul va achita in termen de 30 zile de la emitere, aceasta factura, ce reprezinta plata energiei active si reactive consumata in luna respectiva.Termenul de plata al acestei facturi este de 30 zile de la data emiterii.

   • (3) Facturile privind energia electrica se vor achita conform modalitilor de plata pre­vazute de legislatia in vigoare.

   • (4) Pentru consumatorul cu mai multe locuri de consum alimentate de acelasi furnizor, se poate emite, la cererea consumatorului si cu acordul furnizorului o singura factura.

   • (5) Citirea contoarelor se va efectua pe data de 1 ( unu ) a fiecarei luni, consumatorul fiind obligat sa asigure prezenta delegatului imputernicit pentru sem­narea procesului‑verbal de citire. In situatia in care grupurile de masurare / contoarele se afla instalate la consumator, acesta are obligatia sa asigure accesul reprezentantului furnizorului. In cazul absentei delegatului consumatorului se incheie procesul‑verbal de citire de catre furnizor a contoarelor, consemnandu‑se absenta consumatorului.

   • (6) Partea care a transmis o notificare fizica incorecta plateste penalizarile financiare pentru dezechilibre conform prevederilor Codului Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica. Plata acestor dezechilibre este explicata in Anexa 4.

   • (7) Reclamatiile ulterioare efectuarii platii facturilor se conciliaza intre parti in termen de 10 zile lucratoare de la data formularii pretentiilor de catre consumator.\

   • (8) Energia reactiva inductiva corespunzatoare perioadei  de facturare, cu un factor de putere mai mic de 0,92 se plateste astfel (cu exceptia situatiei in care mijloacele de compensare ale consu­matorului au fost deconectate din dispozitia dispecerului energetic):

    • (a) In cazul in care consumatorul realizeaza un factor de putere mediu lunar sub 0,92, acesta va plati diferenta dintre cantitatea de energie electrica reactiva consumata si cantitatea corespun­zatoare factorului de putere neutral la pretul in vigoare;

    • (b) In cazul in care consumatorul realizeaza un factor de putere mediu lunar mai mic de 0,65, acesta va plati energia electrica reactiva rezultata din diferenta dintre cantitatea consumata si cea corespunzatoare factorului de putere de 0,92 cu de trei ori pretul in vigoare.

   • (9) Energia reactiva capacitiva se plateste la acelasi pret cu energie reactiva inductiva corespunzatoare unui factor de putere cuprins intre 0,65 si 0,95.

 • V. Obligatii si garantii :

  • Art.6

   • (1) Partile se obliga una fata de cealalta sa detina, pe parcursul derularii contractului,  toate aprobarile necesare fiecareia pentru executarea obligatiilor cuprinse in prezentul contract, conformandu-se in acelasi timp tuturor cerintelor legale.

   • (2) Partile garanteaza una celeilalte ca prezentul contract reprezinta o obligatie valida legala, opozabila in justitie in termenii acestui contract.

   • (3) Partile se obliga una fata de cealalta sa asigure accesul, conform legii, la toate informatiile, documentatiile si datele necesare bunei derulari a contractului si care sunt accesibile conform reglementarilor in vigoare autoritatilor statului, institutiilor financiar bancare, consultantilor si contractantilor care au legatura cu executarea prezentului contract.

 • VI. Obligatiile furnizorului:

  • Art.7 - Furnizorul are urmatoarele obligatii:

   • a. sa detina licenta de furnizare a energiei electrice si sa respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor;

   • b. sa asigure consumatorului puterea si energia electrica in termenii prezentului contract si in conformitate cu Standardul de Performanta;

   • c. sa asigure continuitatea in alimentare in limitele nivelului de siguranta specificat;

   • d. sa asigure in punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecventa si tensiunea la valorile nominale, cu abaterile prevazute de reglementarile in vigoare, conform Standardului de Performanta; 

   • e. sa verifice functionarea echipamentelor de masurare a energiei electrice, conform reglementarilor legale in vigoare;

   • f. sa anunte consumatorul, cu minimum 3 zile lucratoare inainte, despre intreruperile pro­gramate in furnizarea energiei electrice;

   • g. sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare sau a anexelor la acesta, ori de cate ori apar elemente noi, inclusiv prin acte aditionale, sau atunci cand considera necesara detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;

   • h. sa factureze consumatorului energia la tariful stabilit;

   • i. sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate de consumator si sa ras­punda in termen legal tuturor reclamatiilor si sesizarilor scrise ale acestuia,conform Standardului de Performanta si conditiilor din Licenta pentru furnizarea de energie electrica.

 • VII. Drepturile furnizorului:

  • Art.8 - Furnizorul are urmatoarele drepturi:

   • a. sa incaseze la termenele stabilite  contravaloarea cantitatilor de energie vandute.

   • b. sa intrerupa vanzarea energiei electrice in conditiile nerespectarii de catre consumator a clauzelor contractuale.

   • c. sa aiba acces in incinta consumatorului, pentru verificarea instalatiei de alimentare si uti­lizare a energiei electrice, a grupurilor de masurare/contoarelor si a respectarii prevederilor contractuale; accesul se va efectua in prezenta delegatului imputernicit al consumatorului.

   • d. poate sa solicite consumatorilor rau platnici, constituirea unor garantii. Valoarea acestora nu poate depasi valoarea consumului pentru o luna.

   • e. furnizorul este exonerat de raspundere pentru cresterea tensiunii peste limitele prevazute in reglementarile in vigoare, in cazul in care abaterile au avut drept cauza livrarea de putere reac­tiva de catre consumator in retelele furnizorului, fara ca acesta din urma sa fi aprobat acest regim.

   • f. furnizorul nu raspunde fata de consumator pentru intreruperea furnizarii ener­giei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, in cazul unor calamitati sau al unor fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decat cele prevazute in prescriptiile de proiectare.

 • VIII.Obligatiile consumatorului:

  • Art.9 - Consumatorul are urmatoarele obligatii:

   • a. sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor, in conditiile prevazute in prezentul contract;

   • b. sa achite penalizari, în cazul nerespectarii contractului de furnizare, sanctiunile ulterioare putand consta în sistarea temporara a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare;

   • c. sa raspunda pentru daunele cauzate furnizorului;

   • d. sa asigure prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la intreruperea alimentarii cu energie electrica din SEN in cazul in care exista echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica peste o durata critica mai mica decat cea corespunzatoare nivelului de siguranta inscris in contract poate duce la incendii, accidente umane, explozii, deteriorari de utilaje etc.;

   • e. sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare in vederea eliminarii efectelor nega­tive asupra calitatii energiei electrice;

   • f. sa respecte dispozitiile operatorului de sistem, conform reglementarilor in vigoare;

   • g. sa notifice  furnizorului inainte de inceperea unei luni contractuale asupra modificarii cantitatilor de energie electrica contractate conform Anexelor 2 ;

   • h. sa comunice in scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza intoc­mirii contractului;

   • i. sa suporte consecintele ce decurg din restrictionarea sau din intreruperea furnizarii energiei electrice  catre client ca urmare a neplatii energiei electrice;

   • j. sa notifice vanzatorului intentia de reziliere a contractului in conditiile stipulate in prezentul contract;

   • k. sa consume energie vanduta de furnizor cel putin o luna contractuala, dupa intrarea in vigoare a contractului, in caz contrar consumatorul va plati o penalitate egala cu 2% din valoarea totala a contractului.

 • IX. Drepturile consumatorului:

  • Art.10 - Consumatorul are urmatoarele drepturi:

   • a. sa consume energie electrica cumparata de la furnizor;

   • b. sa solicite furnizorului modificarea si completarea prezentului contract si a anexelor la acesta sau sa initieze acte aditionale la contract, atunci cand apar elemente noi sau cand consi­dera necesara detalierea ori completarea unor clauze contractuale;

   • c. sa verifice respectarea prevederilor prezentului contract, in prezenta delegatului imputerni­cit al furnizorului;

   • d. sa aiba acces la grupurile de masurare/contoare in vederea decontarii, chiar daca acestea se afla in incinta furnizorului;

   • e. sa solicite vanzatorului plata daunelor provocate ca urmare a intreruperilor in furnizarea de energie electrica, dovedite a fi din vina acestuia.

 • X. Modificarea  circumstantelor :

  • Art.11
   • a. In sensul prezentului contract, prin modificarea circumstantelor se intelege legiferarea, intrarea in vigoare, modificarea textului sau a interpretarii privind orice cerinta legala inclusiv incetarea valabilitatii unei cerinte legale, retragerea sau inoirea acesteia, ori aplicarea unei noi cerinte legale  care nu era in vigoare la data semnarii prezentului contract. Aceasta include introducerea unui nou impozit sau a unei noi taxe, care conduce la schimbarea modului de aplicare sau a bazei de calcul a unui impozit ori a unei taxe sau conduce la schimbarea cuantumului oricaruia dintre impozitele sau taxele existente.
   • b. Orice modificare a contractului care ar rezulta din modificarea circumstantelor se va face de comun acord, printr-un act aditional semnat de ambele parti;

   • c. Modificarea  pretului de contract se face prin acte aditionale, la cererea scrisa a uneia din parti, si in cazul in care ANRE, prin ordinele sau deciziile emise, modificand pretul reglementat la producator sau/si tarifele reglementate pentru transport, servicii de sistem si distributie.

 • XI. Confidentialitatea :

  • Art.12

   • (1) Fiecare parte convine ca va asigura, impreuna cu toti angajatii si directorii sai, confidentialitatea tuturor informatiilor, documentatiilor, datelor si cunostintelor furnizate de ei catre cealalta parte  ca urmare  a acestui contract, ca nu va dezvalui aceste informatii unei terte parti si nu va utiliza informatiile confidentiale, in totalitate sau partial, fara consimtamantul scris al celeilalte parti.

   • (2) Prevederile Art 12.(1) raman valabile 5 (cinci) ani dupa expirarea prezentului contract.

 • XII. Durata contractului :

  • Art.13

   • (1) Prezentul contract de furnizare a energiei electrice intra in vigoare  incepand cu data de [DATA INCEPERII CONTRACTULUI] si este valabil pana la data de [UN AN CALENDARISTIC].

   • (2) La expirarea periodei de valabilitate, partile convin la prelungirea automata a contractului cu inca o perioada contractuala de 1 (un) an, daca niciuna dintre parti nu denunta in scris contractul.

 • XIII. Rezilierea contractului

  • Art.14

   • (1) Rezilierea prezentului contract din initiativa vanzatorului se poate face in urmatoarele cazuri:

    • a. neplata contravalorii energiei electrice vandute in conditiile stabilite si a penalitatilor aferente, cu un preaviz de maxim 30 de zile;

    • b. refuzul cumparatorului de a incheia un nou contract ori de a reactualiza contractul existent, in cazul modificarii reglementarilor sau a conditiilor tehnico-economice din momentul incheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice;

    • c. in alte conditii prevazute de reglementarile legale in vigoare.

   • (2) Rezilierea contractului din initiativa cumparatorului se va face:

    • a. cu respectarea prevederilor Ordinului ANRE nr.88/2009 – “Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica”

    • b. cu anunţarea prealabila în scris a furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice. În caz contrar, el va fi urmarit pentru plata energiei electrice comandate si neconsumate pana la împlinirea celor 30 de zile calendaristice prevazute anterior.

   • (3) In cazul prevazut la alin.(1), contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara orice alta formalitate prealabila, exceptand cele mentionate.

   • (4) Sistarea temporara a furnizarii energiei electrice se poate efectua, fara rezilierea contractului, la solicitarea in scris a consumatorului, dupa un termen de 30 de zile calendaristice de la solicitare, pentru o perioada de minim 2 luni si de maximum 6 luni. De asemenea, sistarea temporara a furnizarii energiei electrice se poate face si din cauze indepen­dente de vointa furnizorului (revizii tehnice, deranjamente, lipsa puterii in S.E.N. etc.).

 • XIV. Forta majora :

  • Art.15

   • (1) Partile sunt exonerate de orice raspundere pentru neindeplinirea partiala sau totala a obligatiilor ce decurg din acest contract, daca aceasta este rezultatul actiunii fortei majore. Circumstantele de forta majora sunt cele care pot aparea pe parcursul derularii acestui contract in urma producerii unor evenimente deosebite cum ar fi calamitati naturale, razboi, embargo, care nu au putut fi luate in considerare de parti la incheierea contractului si care sunt in mod rezonabil in afara vointei si controlului partilor.

   • (2) Evenimentul clasificat ca forta majora se notifica de catre partea interesata celeilalte parti in termen de 48 de ore de la producere si se certifica de catre  autoritatea competenta de la locul producerii ( respectiv  Camera de Comert si Industrie locala). In cazul in care efectele fortei majore dureaza mai mult de 30 de zile de la producere, partile pot decide sa rezilieze contractul fara despagubiri.

   • (3) Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerator de raspundere al acesteia, dar antreneaza obligatia partii care o invoca de a repara pagubele cauzate partii contractante prin faptul necomunicarii. Forta majora exonereaza partea afectata de efectele sale de orice raspundere contractuala, legala, in afara de culpa proprie.

   • (4) Perioada de forta majora se va sfarsi aunci cand partea care a emis notificarea conform alin (2), emite o noua notificare prin care anunta ca este capabila sa isi indeplineasca din nou toate obligatiile ce ii revin prin prezentul contract si reia indeplinirea tuturor obligatiilor care fac obiectul notificarii respective.

 • XV. Raspunderea contractuala :

  • Art.16 - Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund conform prevederilor prezentului contract si ale reglementarilor legale in vigoare.

  • Art.17 - Cesionarea acestui contract de catre una dintre parti nu poate fi facuta decat cu acordul prealabil scris al celeilalte parti.

  • Art.18 - In caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licentei, partile sunt tinute sa isi indeplinasca obligatiile contractuale rezultate pana in momentul aparitiei cauzei.

  • Art.19
   • (1) Pentru neachitarea facturii emise de furnizor, in termenul de plata negociat, se percepe o penalizare pentru fiecare zi de intarziere, cu începere din prima zi dupa expirarea termenului de plata şi pana la achitarea ei. Valoarea procentuala a penalitaţii este de 0,04 % pe zi calendaristica de întarzierese.
   • (2) Valoarea totala a majorarilor de întarziere nu poate depaşi valoarea facturii asupra  careia sunt calculate.
   • (3) In cazul neachitarii contravalorii energiei electrice vandute in conditiile stabilite si a penalitatilor aferente, furnizorul poate proceda la întreruperea furnizarii energiei electrice, cu un preaviz cuprins intre 5 si 30 de zile lucratoare, cf. Legii energiei electrice si Regulamentului de furnizare, iar eventualele consecinţe ce rezulta din aceasta întrerupere îl privesc în exclusivitate pe consumator.
   • (4) Factura se considera achitata de catre consumator, la data înregistrarii plaţii în extrasul bancar al consumatorului, la data preluarii cecului de catre furnizor sau prin orice mod prevazut expres în alte reglementari legate de plata acceptate de furnizor.
   • (5) In cazul în care consumatorul nu efectueaza în termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data întreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a consumului şi a penalitaţilor aplicate, furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, urmand sa recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare.
 • XVI. Litigii:

  • Art.20
   • (1) Contractul va fi guvernat de legea romana şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta.
   • (2) Litigile decurgand din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila intre parti, iar in caz de neintelegere vor fi deduse spre solutionare Autoritatii competente (ANRE) si/sau de catre instantele judecatoresti din judetul [JUDET FURNIZOR].
  • Art.21 - Vanzatorul se obliga sa mentina continuitatea in furnizare conform prevederilor contractuale si legale in vigoare.
  • Art.22
   • (1) Anexele nr. 1, 2, 2a, 3, 4 fac parte integranta din prezentul contract.
   • (2) Daca printr-un act normativ (lege, ordonanta a Guvernului, ordonanta de urgenta a Guvernului, Hotarare a Guvernului, ordin sau decizie ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se vor aplica prevederile din actul normativ, de la data intrarii in vigoare a acestuia, iar partile au obligatia modificarii/completarii in consecinta a contractului prin incheierea unui act aditional la contract.
  • Art.23 - Prezentul contract a fost incheiat la data de [DATA SEMNARII CONTRACTULUI], in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta si isi va produce efectele incepand cu data de [DATA INCEPERII CONTRACTULUI]

 

 

Vanzator( Furnizor)

[DENUMIREA FURNIZORULUI]

Cumparator

[DENUMIREA CUMPARATORULUI]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

                

 

 

 

ANEXA 1 la contractul nr.  ....... / ..........

 

DEFINITII

 1. A furniza energie electrica: a alimenta cu energie electrica, in baza unei intelegeri contractuale, prealabile.
 2. ANRE: Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei .
 3. Aviz de racordare: aviz scris care se emite de catre furnizor, asupra posibilitatilor si conditiilor de alimentare cu energie electrica oferite de furnizor pentru satisfcerea cerintelor consumatorului precizate la solicitarea avizului.
 4. Consumator final : persoana fizica sau juridica, care consuma energie electrica pe baza de contract si ale carei instalatii electrice de utilizare sunt conectate la instalatia de alimentare a furnizorului prin unul sau mai multe puncte de delimitare prin care primeste si, in conditii determinate, revinde energie electrica unor subconsumatori. Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum. Sunt definiti ca micii consumatori, cei cu puteri contractate  de 100 kW sau mai mici, pe loc de consum.
 5. Consumator industrial si similar: consumatorul care foloseste energia electrica, in principal, in domeniul extragerii de materii prime, fabricarii  unor materiale sau prelucrarii materiilor prime, a materialelor sau a unor produse agricole in mijloace de productie sau bunuri de consum. Prin asimilare, santierele de constructii, statiile de pompare, inclusiv cele pentru irigatii, unitatile de transporturi feroviare, rutiere, navale si aeriene si altele asemenea se considera consumatori industriali. Sunt definiti ca mari consumatori industriali, cei cu puteri contractate  de peste 100 kW, pe loc de consum.
 6. DASF: Normativ de descarcare automata  a sarcinii de scadere a frecventei.
 7. DASU: Normativ de descarcare automata  a sarcinii de scadere a tensiunii.
 8. DM : Normativ de deconectare manuala, cuprinde consumatorii principali pe transe de deconectare si puteri deconectate, aplicat in cazul penuriei de combustibil sau in situatii exceptionale.
 9. Grup de masurare: aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea puterii si energiei electrice furnizate unui consumator sau livrate de catre acesta in sistemul electroenergetic, in vederea facturarii. In categoria grupurilor de masurare sunt cuprinse urmatoarele echipamente: contoarele de energie electrica activa si reactiva, ceasurile de comutare, sumatorul de putere, transformatoarele de masura pentru intensitate si tensiune, sirurile de cleme, sigurantele fuzibile aferente circuitelor de tensiune si altele asemenea.
 10. Furnizor: agent economic care asigura furnizarea energiei electrice catre consumatori in calitate de parte contractanta a contractului de furnizare;
 11. Instalatie de alimentare (bransament - la joasa tensiune - si racord la medie si inalta tensiune) : instalatia electrica prin care se face legatura dintre reteaua furnizorului, in punctul de racordare si instalatia consumatorului in punctul de delimitare.
 12. Instalatie de utilizare: ansamblu instalatiilor electrice apartinind consumatorului, situat in aval de punctul de delimitare.
 13. Loc de consum: amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sai, prin care se consuma energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de alimentare. Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum .
 14. NL : Normativ de limitare, care cuprinde consumatorii principali pe transe de limitare si puteri reduse, aplicat in cazul penuriei de combustibil sau in situatii exceptionale .
 15. Orele de varf de sarcina ale SEN: acele ore de dimineata si de seara aprobate, care reprezinta verfuri de consum in SEN .
 16. Punct de delimitare: locul in care instalatiile consumatorului se racordeaza la instalatiile furnizorului si in care acestea se delimiteaza ca proprietate.
 17. Putere contractata: cea mai mare putere medie cu inregistrare orara sau pe 15 minute consecutiv, convenita prin contract, pe care consumatorul are dreptul sa o absoarba in perioada de consum, pentru fiecare loc de consum.
 18. Putere la orele de varf ale SEN: cea mai mare putere medie cu durata de inregistrare orara sau pe 15 minute consecutiv, convenita prin contract, pentru a fi absorbita de consumator la orele de virf ale SEN .
 19. Putere medie: rezulta din energia contractata intr-un anumit interval de timp si numarul orelor de functionare .
 20. Putere minima de avarie: puterea strict necesara consumatorului pentru mentinerea in functiune a agregatelor care conditioneaza securitatea instalatiilor si a personalului.
 21. Puterea minima tehnologica: cea mai mica putere - in regim de limitari - necesara unui consumator pentru mentinerea in functiune, in conditii de siguranta, numai a acelor  echipamente si instalatii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de productie prin deteriorare.
 22. Rest ore ale SEN :  orele situate in afara orelor de varf de sarcina ale SEN .
 23. Regim de limitare sau restrictie: situatie in care este necesara  reducerea la anumite limite a puterii electrice absorbite de consumatori cu asigurarea puterii minime tehnologice de catre furnizor, pentru mentinerea in limite normale a parametrilor de functionare a sistemului energetic.
 24. Sistem Electroenergetic National - SEN: Ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tarii, prin care se realizeaza producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice.
 25. Sistem pausal: modul de stabilire a consumului de energie electrica, in functie de puterea instalata si de numarul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice.
 26. Situatie de avarie in SEN: situatie in care, datorita avarierii unor instalatii si agregate energetice sau intreruperii intempestive a importului de energie electrica, nu se mai pot mentine parametrii principali in limitele normale de functionare a SEN .
 27. Statie de primire: prima statie situata pe amplasamentul sau in vecinatatea amplasamentului unui consumator, care poate fi statie electrica de transformare sau de conexiuni, post de transformare sau tablou de distributie si care indeplineste simultan urmatoarele conditii:
  • a. se afla pe traseul retelelor electrice de legatura dintre furnizor si consumator;
  • b. prin intermediul acesteia se realizeaza nemijlocit alimentarea cu energie electrica a consumatorului;
  • c. tensiunea primara sau tensiunea secundara a statiei este egala cu cea mai mare tensiune din instalatia de utilizare a consumatorului.
 28. Subconsumator: persoana fizica sau juridica, ale carei instalatii electrice sunt racordate la instalatiile electrice ale unui consumator. Se considera subconsumator de energie electrica si cei care apar prin divizarea unui consumator initial, in mai multi agenti economici, sau persoane fizice. In acest caz, devine consumator acela care detine instalatia electrica de alimentare, ceilalti fiind socotiti subconsumatori.
 29. Taxa de putere: suma fixa, stabilita prin tarif, pe unitatea de putere contractata sau absorbita, pentru o anumita perioada de timp (luna sau an).
 30. Taxa de racordare: suma pe care o plateste anticipat un consumator pentru executarea instalatiei de alimentare si racordarea la reteaua furnizorului.
 31. OPE=Operatorul piatei de echilibrare.
 32. PRE= Parte responsabila cu echilibrarea.

Vanzator( Furnizor)

[DENUMIREA FURNIZORULUI]

Cumparator

[DENUMIREA CUMPARATORULUI]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

                

 

 

ANEXA 2 la contractul nr. ..... / .....

 

CANTITATI DE ENERGIE ALE CONTRACTULUI

 

Art.1 - Cantitatea de energie electrica vanduta, respectiv cumparata conform prezentului contract este de [CANTITATEA NECESARA CONSUMATORULUI] MWh conform defalcarii lunare de mai jos. Cantitatile de energie si puterile contractate pentru perioada [ANUL CALENDARISTIC CONTRACTUAL] sunt :

Luna

Energie electrica contractata Puterea medie contractata in zilele lucratoare Puterea medie contractata in zilele nelucratoare Puterea maxima contractata in afara orelor de varf ale S.E.N. Putarea maxima contractata in orele de varf ale S.E.N
(MWh) (KW) (KW) (KW) (KW)
NLC: [NUMAR LOC CONSUM] Adresa locatiei: [JUDET], [LOCALITATE], [STRADA], [NUMAR], [BLOC], [SCARA], [ETAJ], [APARTAMENT], [COD POSTAL]
[LUNA 1]          
[LUNA 2]          
[LUNA 3]          
[LUNA 4]          
[LUNA 5]          
[LUNA 6]          
[LUNA 7]          
[LUNA 8]          
[LUNA 9]          
[LUNA 10]          
[LUNA 11]          
[LUNA 12]          
TOTAL NLC          

 

Vanzator( Furnizor)

[DENUMIREA FURNIZORULUI]

Cumparator

[DENUMIREA CUMPARATORULUI]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

                

 


ANEXA  3 la contractul nr.  ..... / .....

PRETUL DE CONTRACT

 

Art.1  -  Pretul de contract :

 • pentru decontarea la joasa tensiune este de [PRETUL DE FACTURARE] RON/MWh

si nu contine  TVA, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta, accize si certificate verzi.

Art.2 - Pretul de contract cuprinde tarifele de introducere, servicii de sistem si decontare, extragere si distributie, dupa cum urmeaza :

Pret energie electrica activa

XXX,00

lei/MWh

Tarife stabilite prin ordine ANRE, valabile la data prezentei oferte, care se vor include in pretul de facturare:

Tarif OPCOM

0,00

lei/MWh

Tarif Serviciu sistem

XXX.XX

lei/MWh

Tarif Componenta de introducere a energiei din sistem (TG)

XXX.XX

lei/MWh

Tarif Componenta de extractie a energiei din sistem (TL)

XXX.XX

lei/MWh

Tarif de distributie pentru decontarea la inalta tensiune

XXX.XX

lei/MWh

Tarif de distributie pentru decontarea la medie tensiune

XXX.XX

lei/MWh

Tarif de distributie pentru decontarea la joasa tensiune

XXX.XX

lei/MWh

Tarifele sunt stabilite de ANRE prin ordine publicate in Monitorul Oficial si se vor actualiza in momentul modificarii acestora. Ele pot sa difere in functie de judetul in care se afla punctul de consum.

Pretul total de facturare a energiei electrice active

[PRETUL DE FACTURARE]

lei/MWh

Art.3  -  Modificarea pretului de contract se face prin Acte Aditionale, la cererea scrisa a uneia dintre parti, in cazul in care ANRE, prin  Ordinele sau Deciziile emise modifica pretul reglementat la producator, tarifele pentru transport energie electrica, servicii de sistem, administrare piata angro de energie electrica sau tarifele de distributie, in cazul modificarii pretului energiei la producator sau in cazul modificarii majore a conditiilor tehnico-economice pe piata de energie electrica( respectiv piata pentru ziua urmatoare sau pe piata de echilibrare).

Art.4

(1) Consumatorul va achita cota certificatelor verzi, lunar, la o valoare calculata in mod legiferat prin Legea 134/2012, urmand ca furnizorul sa emita o factura de regularizare a costurilor cu certificatele verzi dupa publicarea de catre ANRE a cotei obligatorie .

(2) In situatia in care contractul inceteaza la initiativa uneia din parti inainte de finalizarea anului contractual, acesta va plati contravaloarea certificatelor verzi pentru lunile contractuale pentru care nu s-a achitat contravaloarea certificatelor vezi, la cota stabilita de catre ANRE pentru anul respectiv.

 Art.5 -  Nu se solicita scrisoare de garantie de catre vanzator ( furnizor ).

 Art.6Pretul energiei este garantat pana la sfarsitul [ANULUI CONTRACTUAL]

Vanzator( Furnizor)

[DENUMIREA FURNIZORULUI]

Cumparator

[DENUMIREA CUMPARATORULUI]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

                

 


ANEXA  4 la contractul nr.  ..... / .....

PROCEDURA DE DERULARE A CONTRACTULUI

 1. CEREREA DE PUTERE SI ENERGIE ELECTRICA - Consumatorul are dreptul la contractarea energiei electrice cu vanzatorul, astfel :
  • La semnarea contractului, consumatorul (cumparatorul) transmite vanzatorului (furnizorului) cantitatile de energie  electrica contractate lunar  pentru intreaga perioada de desfasurare a contractului (Anexa 2) si pe fiecare interval baza de decontare ( IBD ) pentru intreaga durata de desfasurare a contractului (  Anexa 2a ).
  • Pentru a acoperi diferentele dintre valorile orare ale energiei consumate si cele contractate, consumatorului ii este permisa si alegerea unei “benzi de abatere B” [MWh ] pe IBD, fata de consumurile contractate prin Anexa 2a, in limita careia energia electrica consumata se plateste la pretul din contract.
  • Latimea acestei benzi este  nelimitata.

 

Vanzator( Furnizor)

[DENUMIREA FURNIZORULUI]

Cumparator

[DENUMIREA CUMPARATORULUI]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

[FUNCTIA]

[NUMELE SI PRENUMELE]

                

 

 
<< Inapoi la lista

Termeni si conditii | Confidentialitate | Legislatie | Contact | Sitemap |
1996 - 2021 © STIRA Electronic SRL
Login