<< Inapoi la lista

Contract de furnizare a energiei electrice - Model 2

CONTRACT

de furnizare a energiei electrice

nr. ______din data _______

 • I.Părțile contractante

  • [DENUMIREA FURNIZORULUI] , reprezentată legal prin [NUME SI PRENUME], în calitate de [FUNCTIA], cu sediul în [LOCALITATEA], [STRADA], [NUMARUL], telefon [TELEFON], fax [FAX],  cod unic de înregistrare [RO..........],  înscrisa în registrul comerțului sub nr. [J../....../........], cod IBAN: [IBAN] deschis la [BANCA], denumită FURNIZOR, în calitate de Vanzator, pe de o parte,
   și
  • [DENUMIREA CLIENTULUI], cu sediul în [JUDETUL], [LOCALITATEA],[STRADA],[NUMARUL], telefon [TELEFON], fax [FAX],  cod unic de înregistrare [RO..........],  înscrisa în registrul comerțului sub nr. [J../....../........], cod IBAN: [IBAN] deschis la [BANCA], reprezentată prin [NUME SI PRENUME] denumită CONSUMATOR, în calitate de Cumpărator, pe de alta parte,
 • II.Terminologie

  • 2.1. Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în Anexa nr. 1.
 • III. Obiectul contractului

  • 3.1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice la locurile de consum prevăzute în Anexa nr. 2.
  • 3.2. Punctul de delimitare dintre instalațiile consumatorului și cele ale Operatorului de Distribuție sunt prevăzute în Avizul tehnic de racordare al consumatorului.
 • IV. Condiții de desfășurare a furnizării

  • 4.1. Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către consumator de la furnizor în fiecare interval bază de decontare este prevăzută în Anexa nr. 3, fiind stabilită de către furnizor în baza estimării consumatorului.
  • 4.2. Consumatorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice contractate la prețul prevăzut în Anexa nr. 4, agreat în Oferta comercială trimisă anterior de furnizor.
  • 4.3. La încetarea contractului, în situația în care consumatorul nu mai are debite față de furnizor, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către furnizor și plata acesteia de către consumator, la termenele prevăzute în art. 4.9 – 4.10.
  • 4.4. Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în conformitate cu Codul de măsurare, aprobat prin Ordinul ANRE nr.17/2002, precum și cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la Consumatori, aprobat prin aprobat prin Ordinul ANRE nr.64/2014 cu modificarile si completarile ulterioare..
  • 4.5. Încheierea contractului/contractelor pentru transportul/distribuția energiei electrice de la furnizor pînă la consumator se face de către Furnizor, în numele și pe seama Consumatorului. În acest sens, prin semnarea prezentului contract, consumatorul acordă Furnizorului un mandat neremunerat cu reprezentare pentru a semna contractul pentru transportul/distribuția energiei electrice de la furnizor până la consumator, a convenției de exploatare, precum și de a-l reprezenta în fața Operatorului de Transport și Sistem/Operatorului de Distribuție. Contractul pentru transportul/distribuția energiei electrice va fi semnat pentru locurile de consum care fac obiectul prezentului contract. Drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de transport/distribuție vor intra direct în patrimoniul consumatorului. În ceea ce privește serviciul propriu-zis de transport/distribuție, acesta va fi achiziționat de către furnizor în nume propriu, dar pe seama consumatorului, furnizorul urmând a factura serviciul consumatorului, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul contract de furnizare.
  • 4.6. Părțile vor respecta instrucțiunile și comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza Codului tehnic al rețelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul nr. 20/2004. Obligațiile ce revin fiecărei părți în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării Codului tehnic al rețelei de transport.
  • 4.7. Partea care a încheiat contractul pentru transportul/distribuția energiei electrice în conformitate cu prevederile art. 4.5 va realiza comunicarea pe toată durata contractului a datelor necesare operatorului comercial.
  • 4.8. Contravaloarea energiei electrice ce urmează să fie primită în fiecare lună contractuală de către furnizor de la consumator se calculează pe baza cantității de energie electrică contractată în fiecare interval bază de decontare, determinată potrivit Anexei nr. 3 și a prețului de contract pentru fiecare interval bază de decontare, conform Anexei nr. 4.
  • 4.9. Pe parcursul derulării contractului, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni contractuale, furnizorul va emite către consumator factură fiscală, în funcție de pachetul de servicii ales de către Consumator, după cum urmează:
   Tip Contract Modalitatea de emitere a facturii bifati optiunea dorita
   Contract STANDARD Factura lunară va cuprinde: a) suma care trebuie plătită de către Consumator pentru luna contractuală anterioara de consum, calculată conform  art. 4.8. b) contravaloarea energiei electrice reactive consumată pentru luna anterioară.  
   Contract cu PLATA LUNARA ÎN AVANS Factura lunară va cuprinde: a) Valoarea de estimare, constând în contravaloarea energiei electrice estimată pentru consum în luna în curs, b) Valoarea de regularizare, constând în diferența dintre contravaloarea cantității de energie electrică efectiv consumată în luna anterioară si contravaloarea cantității de energie electrică estimată și facturată în avans, în luna anterioară, cf. punctului a) de mai sus; c) contravaloarea energiei electrice reactive consumată pentru luna anterioară  
  • 4.10. Consumatorul va plăti integral factura in termen de  30 de zile calendaristice de la data emiterii.
  • 4.11. Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este onorată pînă la data limită de plată, atunci consumatorul va plăti o penalizare la suma datorată în valoare egală cu dobânzile percepute pentru neplata la termen a creanțelor bugetare, pentru fiecare zi de întîrziere după trecerea termenului prevăzut la art. 4.10, până în ziua efectuării plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea facturii.
  • 4.12. În cazul în care o sumă facturată de către furnizor este contestată în parte de către consumator, atunci plata sumei necontestate se va efectua pînă în ziua limită de plată. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către instanța competentă ca fiind datorate de către consumator, acesta va plăti o penalizare calculată potrivit  art. 4.11.
  • 4.13. Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în lei, prin transfer bancar în contul furnizorului sau prin direct debit al contului consumatorului, în baza convenției încheiată cu acesta. Se consideră drept dată de efectuare a plății data la care suma plătită apare în extrasul de cont al furnizorului.
  • 4.14. Prin semnarea prezentului contract, consumatorul acordă Furnizorului un mandat neremunerat cu reprezentare pentru a-l reprezenta în fața Operatorului de Transport și Sistem / Operatorului de Distribuție pe toată durata contractului de furnizare, pentru ca, la solicitarea prealabilă a Consumatorului, Furnizorul să poată solicita Operatorului de Transport și Sistem / Operatorului de Distribuție modificarea condițiilor tehnice care au fost avute în vedere la încheierea contractului de furnizare. În acest sens, Furnizorul va avea dreptul de a semna orice solicitare și orice documentație pentru aducerea la îndeplinire a mandatului. Eventualele cheltuieli efectuate în realizarea mandatului vor fi în sarcina Consumatorului, Furnizorul având obligația de a prezenta acte justificative pentru acestea.
 • V. Obligații și garanții

  • 5.1. Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract, conformându-se în același timp tuturor cerințelor legale.
  • 5.2. Părțile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție în termenii acestui contract.
  • 5.3. Părțile se obligă una fața de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate informațiile, documentațiile și datele necesare bunei derulări a contractului și care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităților statului, instituțiilor financiar-bancare, consultanților și contractanților.
  • 5.4. Prin semnarea prezentului contract, consumatorul împuternicește pe furnizor să obțină acces integral la baza de date a Operatorului de Transport și de Sistem / Operatorului de Distribuție pentru locurile de consum care fac obiectul prezentului contract.
 • VI. Drepturile și obligațiile părților

  • 6.1. Furnizorul are următoarele obligații:

   • 6.1.1. Să respecte Standardul de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, precum și orice altă reglementare a autorității competente privind calitatea energiei electrice furnizate;
   • 6.1.2. Să asigure consumatorului puterea și energia electrică conform contractelor de furnizare;
   • 6.1.3. Să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranță precizat în avizul tehnic de racordare sau în Standardul de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
   • 6.1.4. Să informeze operatorul de rețea pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecțiilor din instalațiile de distribuție/transport, la cererea justificată a consumatorului;
   • 6.1.5. Să ia măsuri, la cererea consumatorului, de intrerupere a furnizarii energiei electrice si de separare vizibila a instalatiei de utilizare a consumatorului de instalatia de alimentare a Operatorului de Distributie, în situația apariției unor defectiuni in instalatia de utilizare a consumatorului;
   • 6.1.6. Să asigure prin citire sau preluare de la operatorul de rețea, la datele convenite, valorile de consum măsurate de contoarele de energie electrică, în vederea stabilirii cantităților facturate;
   • 6.1.7. Să nu deterioreze bunurile consumatorului și să readucă părțile de construcții legal executate aparținând consumatorului la starea lor funcțională inițială, dacă au fost deteriorate din vina sa;
   • 6.1.8. să factureze consumatorului energia electrică la tariful stabilit prin prezentul contract;
   • 6.1.9. Să verifice în cel mai scurt timp situațiile deosebite sesizate de consumator și să răspundă în termen legal tuturor reclamațiilor și sesizărilor acestuia, conform Standardului de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
   • 6.1.10. Să anunțe consumatorul despre întreruperile programate în furnizarea de energie electrică, cu 3 zile calendaristice înainte.
   • 6.1.11. Să furnizeze consumatorului informații privind istoricul de consum, la cererea acestuia;
   • 6.1.12. Să furnizeze consumatorului informațiile privind eventualele sume de bani datorate/plătite consumatorului;
   • 6.1.13. Să furnizeze consumatorului informații privind penalitățile aplicate consumatorului, care decurg din întârzieri în plata facturilor;
   • 6.1.14. Orice alte obligații prevăzute de Legea energiei electrice 123/2012 și de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori.
  • 6.2. Furnizorul are următoarele drepturi:

   • 6.2.1. Să stabilească duratele întreruperilor în furnizarea energiei electrice, de regulă, pe baza înregistrărilor operatorului de distribuție;
   • 6.2.2. Să recalculeze, împreună cu consumatorul, consumul pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată defectarea contorului;
   • 6.2.3. Să pretindă consumatorului schimbarea contorului, pe cheltuiala consumatorului, în situația în care acesta nu corespunde cu normativele în vigoare;
   • 6.2.4. În caz de neplată a energiei electrice consumate, să-i refuze consumatorului anumite drepturi ale acestuia, până la executarea obligaţiilor, după cum urmează:
    • dreptul de a solicita modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor acestuia;
    • dreptul de a solicita reduceri tarifare, pe durata perioadei de neplată, pentru energia electrică furnizată la o tensiune în afara limitelor prevăzute în contractul de furnizare;
    • dreptul de a primi despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi accidentale în alimentare survenite pe durata perioadei de neplată
   • 6.2.5. Să primească contravaloarea serviciilor prestate la tarifele stabilite conform prezentului contract;
   • 6.2.6. Să aibă acces în incinta consumatorului pentru verificarea instalației de alimentare cu energie electrică până la grupurile de măsurare și verificarea respectării prevederilor contractuale, în prezența personalului consumatorului;
   • 6.2.7. Să sisteze furnizarea energiei electrice în condițiile Cap. XIII din prezentul contract și respectând reglementările legale în vigoare;
   • 6.2.8. Orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice 123/2012 și de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori.
  • 6.3. Consumatorul are următoarele obligații:

   • 6.3.1. Să achite integral și la termen facturile emise de furnizor;
   • 6.3.2. Să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea grupului de măsurare;
   • 6.3.3. Să mențină starea tehnică corespunzătoare a instalațiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;
   • 6.3.4. Să asigure prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică în cazul în care există echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranță înscris în contract poate duce la incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de utilaje etc.;
   • 6.3.5. Să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalațiilor și echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalațiilor de protecție și automatizare, pentru asigurarea funcționării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcționării automaticii din instalațiile furnizorului sau ale consumatorului, în scopul exploatării sigure și economice a instalațiilor electrice;
   • 6.3.6. Să ia măsurile necesare evitării producerii de pagube, inclusiv pentru analiza și stabilirea oportunității de a se dota cu surse proprii de energie electrică din cauza specificului activităților desfășurate, în situația în care întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca pagube materiale importante și care necesită o siguranță în alimentare mai mare decât cea oferită de SEN;
   • 6.3.7. Să nu modifice valorile parametrilor de protecție și de reglaj stabilite cu furnizorul;
   • 6.3.8. Să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive;
   • 6.3.9. Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare;
   • 6.3.10. Să suporte consecințele produse terților sau sie însuși, care decurg din sistarea serviciului de furnizare ca urmare a nerepsectării prevederilor prezentului contract;
   • 6.3.11. Să asigure datele necesare realizării de către furnizor a prognozei consumului de energie electrică conform reglementărilor în vigoare;
   • 6.3.12. Orice alte obligații prevăzute de Legea energiei electrice 123/2012 și de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori.
  • 6.4. Consumatorul are următoarele drepturi:
   • 6.4.1. Să solicite creșterea nivelului de calitate a energiei electrice, în condițiile în care suportă cheltuielile aferente lucrărilor necesare și acest lucru este posibil conform avizului tehnic de racordare;
   • 6.4.2. Să verifice respectarea prevederilor contractului de furnizare;
   • 6.4.3. Să solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, în condițiile stabilite în prezentul contract în capitolul intitulat „Răspunderea contractuală”;
   • 6.4.4. Să solicite furnizorului reduceri tarifare sau, după caz, plata daunelor rezultate din furnizarea energiei electrice la un nivel de calitate în afara limitelor prevăzute de normele tehnice aplicabile sau de contract, în condițiile stabilite în prezentul contract în capitolul intitulat „Răspunderea contractuală”;
   • 6.4.5. Orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice 123/2012 și de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori.
 • VI. Modificarea circumstanțelor

  • 7.1. În sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstanțe” se înțelege intrarea în vigoare a unor legi/reglementări, precum și modificarea/abrogarea celor existente, ulterior încheierii prezentului contract.
  • 7.2. Părțile vor modifica prețurile de contract, prin încheierea de acte adiționale, astfel încît să se permită recuperarea integrală de către furnizor a costurilor suplimentare dacă, ulterior încheierii contractului, apare o modificare de circumstanțe care are sau poate avea ca efect:
   • a. Creșterea pentru furnizor a costurilor cauzate de dreptul de proprietate, de exploatarea sau întreținerea  activelor sale;
   • b. Obligarea furnizorului de a efectua noi cheltuieli de capital, al căror efect asupra costurilor anuale se evaluează plecând de la premisa că sunt amortizate egal pe o perioadă reprezentând durata de viață contabilă a activelor respective, iar valoarea cumulată a acestor efecte în anul de contract este mai mare de 5% din valoarea contractului pe anul respectiv.
  • 7.3. Modificarea prețurilor de contract se va negocia între părți, la solicitarea scrisă și motivată a uneia dintre ele.
 • VII. Durata contractului.

  • 8.1. În funcție de opțiunea Consumatorului exprimată în cuprinsul prezentului articol, Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 1 an, începând cu data de ___________.
   Contract Perioada de valabilitate Opțiunea Consumatorului
   Contract minim 1 AN 1 an de la inceperea livrarilor conform contractului de furnizare  
   Contract minim 2 ANI 2 ani de la inceperea livrarilor conform contractului de furnizare  
    
  • 8.2. În termen de 3 zile de la semnarea prezentului contract, Consumatorul va comunica Furnizorului o copie a notificării de denunțare unilaterală a contractului cu vechiul furnizor, precum și dovada achitării integrale a obligațiilor financiare către acesta. Prezentul contract nu va intra în vigoare și nu va produce efecte în lipsa comunicării acestor documente, corespunzătoare îndeplinirii „Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică” - http://www.anre.ro/.
  • 8.3. Contractul de furnizare se va prelungi automat cu perioade succesive de timp egale cu durata minimă stabilită la art. 8.1 de mai sus, dacă niciuna dintre părți nu va notifica celeilalte părți încetarea contractului la termen, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei minime inițiale.
 • IX. Încetarea contractului.

  • 9.1. Rezilierea prezentului contract din inițiativa furnizorului se poate face în următoarele cazuri:
   • a) Neplata contravalorii energiei electrice furnizate în condițiile stabilite și a penalităților aferente;
   • b) Pierderea de către consumator a calității  de consumator eligibil care a stat la baza încheierii contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calități;
   • c) Refuzul consumatorului de a încheia un nou contract ori de a perfecta sau reactualiza contractul existent, în condițiile  modificării reglementărilor sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile de calendaristice;
   • d) Nerespectarea obligațiilor stabilite în sarcina consumatorului în prezentul contract;
   • e) În alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.
  • 9.2. Furnizorul va pune în vedere consumatorului să remedieze încălcarea contractului într-un termen de 30 zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care remedierea nu este posibilă. Dacă încălcarea contractului nu va fi remediată de către consumator în termenul fixat, furnizorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract, prin notificare scrisă, fără intervenția instanței de judecată și fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile.
  • 9.3. Rezilierea contractului din inițiativa consumatorului se face cu anunțarea prealabilă în scris a furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice. Consumatorul va pune în vedere furnizorului să remedieze încălcarea contractului într-un termen de 30 zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care remedierea nu este posibilă. Dacă încălcarea contractului nu va fi remediată de către furnizor în termenul fixat, consumatorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract, prin notificare scrisă, fără intervenția instanței de judecată și fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile.
  • 9.4. Denunțarea unilaterală a contractului este posibilă, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice. În caz de nerespectare a termenului de preaviz, partea în culpă va datora celeilalte părți plata de penalități în valoare egală cu contravaloarea serviciului pe 3 luni de contract, având ca referință valoarea medie consumată de către consumator conform contractului, sau în lipsa unei astfel de valori, valoarea medie estimată conform Anexei nr. 3 și Anexei nr. 4 la prezentul contract.
  • 9.5. Aceeași sancțiune se aplică și în situația rezilierii contractului din culpa consumatorului.
 • X. Forța majoră

  • 10.1. Părțile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligațiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acțiunii forței majore. Circumstanțele de forță majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părți la încheierea contractului și care sunt în mod rezonabil în afara voinței și controlului părților.
  • 10.2. Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți în termen de 48 de ore de la apariția acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră.
  • 10.3. Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligația părții care o invocă de a repara pagubele cauzate părții contractante prin faptul necomunicării.
 • XI. Răspunderea contractuală

  • 11.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor legale în vigoare.
  • 11.2. Părțile sunt de drept în întârziere cu privire la executarea obligațiilor asumate prin prezentul contract.
  • 11.3. Consumatorul datorează penalități de întârziere în valoare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, calculate asupra sumei restante de plată, începând cu data scadenței și până la data plății efective.
  • 11.4. După 5 zile calendaristice de la data scadenței, dacă nu vor fi achitate integral sumele restante de către consumator, furnizorul va putea întrerupe furnizarea energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.
  • 11.5. Furnizorul poate reprezenta, la cerere, pe consumator, în fața operatorului de rețea pentru a obține plata de despăgubiri pentru producerea de daune materiale din culpa operatorului de reţea. Acestea se pot acorda ori de câte ori consumatorul este prejudiciat, la cererea justificată a acestuia. Fac excepţie situaţiile în care consumatorul suferă o pagubă ca urmare a unei întreruperi în alimentare pentru care timpul de restabilire a alimentării a fost mai mic decât timpul maxim de restabilire a alimentării cu energie electrică prevăzut în avizul tehnic de racordare.
  • 11.6. Pentru daunele produse consumatorului din cauza întreruperilor în furnizarea energiei electrice, dovedite din vina operatorului de reţea, care depăşesc limitele prevăzute în avizul tehnic de racordare, furnizorul va putea să-l reprezinte pe consumator în fața operatorului de rețea pentru a obține plata de despăgubiri, dacă în urma investigaţiilor se constată culpa operatorului de distribuţie/transport cu care s-a încheiat contract. Despăgubirea nu va depăşi, pe întrerupere, în limita prejudiciului suferit de consumator, contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. Pentru întreruperile din aceeaşi zi, suma despăgubirilor nu va depăşi de două ori contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii.
  • 11.7. În cazul pagubelor produse cu rea-voinţă de către personalul operatorului de reţea sau al unor greşeli în exploatarea reţelelor de alimentare, nu se mai aplică limitarea despăgubirilor prevăzute la art. 11.6 şi se achită despăgubirea la valoarea pagubei stabilită de comun acord de consumator, furnizor şi operatorul de reţea.
  • 11.8. Furnizorul nu răspunde faţă de consumator pentru daunele cauzate de întreruperea furnizării energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul unor calamităţi sau al unor fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decât cea prevăzută în prescripţiile de proiectare.
  • 11.9. Furnizorul nu răspunde pentru daunele produse de întreruperi cauzate de consumator.
  • 11.10. Consumatorul va plăti despăgubiri furnizorului sau operatorului de reţea pentru pagubele dovedite, produse operatorului de reţea sau altor consumatori, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a acţiunii personalului propriu. 
  • 11.11. Consumatorul plăteşte subconsumatorilor despăgubiri pentru pagubele dovedite, produse subconsumatorilor săi, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a acţiunii personalului propriu.
  • 11.12. Despăgubirea datorată de către consumator furnizorului pentru pagube aduse altor consumatori din culpa sa nu va depăşi contravaloarea energiei electrice consumate de către consumatorii sau subconsumatorii prejudiciaţi în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri.
  • 11.13. În cazul pagubelor provocate cu rea-credinţă de către consumator sau datorate unor erori în exploatarea reţelelor sau instalaţiilor consumatorului, nu se mai aplică limitarea despăgubirii prevăzută la  art. 11.12 de mai sus.
 • XII. Întreruperea Furnizării

  • 12.1. Furnizorul va întrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, în următoarele cazuri:
   • 12.1.1. Pentru consumul de energie electrică pe baza unui contract expirat sau lipsit de valabilitate;
   • 12.1.2. Pentru consumul de energie electrică cu depășirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;
   • 12.1.3. Neachitare la termen și integral de către consumator a facturilor emise de către furnizor, sau a oricăror sume datorate furnizorului;
   • 12.1.4. Împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de reţea/furnizorului de a monta, a verifica, a înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora, de a verifica şi a remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietate a operatorului de reţea, atunci când acestea se află pe teritoriul consumatorului, de a verifica instalaţiile proprii ale consumatorului, situate în amonte de alt consumator;
   • 12.1.5. Consumatorul nu respectă programul convenit pentru întreruperi în scopul executării reviziilor tehnice ale instalaţiei de racordare la reţea, a altor lucrări în instalaţiile operatorului de reţea sau refuză să participe la întocmirea acestor programe;
   • 12.1.6. Consumatorul nu a luat la termenele convenite cu operatorul de reţea/furnizorul măsurile de limitare a perturbaţiilor până la valorile normate;
   • 12.1.7.  Nerespectarea limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice;
   • 12.1.8. Racordarea unui subconsumator de către consumator la instalaţia proprie fără acordul furnizorului și al operatorului de reţea;
  • 12.2. Furnizorul va întrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice, fără preaviz, în următoarele cazuri:
   • 12.2.1. Consumul fraudulos de energie electrică;
   • 12.2.2. Împiedicarea repetată a accesului furnizorului/operatorului de reţea în instalaţiile de utilizare ale consumatorului, în scopul de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;
   • 12.2.3. Consumatorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de furnizor/operatorul de reţea în regim de restricţii, conform contractelor şi normativelor, în termenii prevăzuţi în acestea;
   • 12.2.4. Consumatorul modifică reglajele instalaţiilor de protecţie stabilite cu operatorul de reţea;
   • 12.2.5. Punerea în pericol a vieții, sănătătății sau integrității corporale a oamenilor sau a integrității bunurilor materiale;
   • 12.2.6. Necesitatea prevenirii unor daune de tipul celor prevăzute la punctul 12.2.5 de mai sus sau limitarea producerii lor;
   • 12.2.7. Pentru lucrări de urgență, care nu se pot efectua fără întreruperea furnizării serviciului.
 • XII. Litigii

  • 13.1. Eventualele divergențe intervenite înainte de încheierea contractului, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă, se vor înainta spre soluționare autorității competente, în termen de 30 de zile de la apariția acestora.
  • 13.2. Litigiile decurgînd din interpretarea și/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente, conform înțelegerii părților.
 • XIV. Dispoziții finale

  • 14.1 Acest Contract include și se completează cu următoarele documente: Oferta Comerciala si Anexele 1-5 ca parte a prezentului contract.
  • 14.2  Prezentul contract a fost încheiat la data de __________ în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și își va produce efectele începând cu data de ___________.
Vanzator( Furnizor) [DENUMIREA FURNIZORULUI] Cumparator [DENUMIREA CUMPARATORULUI]
[FUNCTIA] [NUMELE SI PRENUMELE] [FUNCTIA] [NUMELE SI PRENUMELE]

 


 

Anexa Nr. 1 / Contract __________

DEFINIȚII

Autoritatea competentă Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE
Aviz tehnic de racordare Aviz scris valabil numai pentru un amplasament, care se emite de catre operatorul de retea la cererea unui consumator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica, in vederea satisfacerii cerintelor consumatorului prevazute la solicitarea avizului.
Cerinta legala Orice lege, reglementare, licenta sau alte ordine, decizii date de Guvern, Parlament sau Autoritatea competenta.
Codul de masurare Documentul care stabileste obligativitatea si principiile de masurare a energiei electrice schimbate intre instalatii ale persoanelor juridice sau fizice ce desfasoara activitati de producere, transport, distributie, furnizare sau utilizare.
Consumator eligibil Consumatorul de energie electrica care, are dreptul  sa-si aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energie necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie.
Conventie de exploatare Act juridic, incheiat intre operatorul de retea si un consumator, prin care se precizeaza aspecte legate de delimitarea instalatiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, conditii de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor , interventii in caz de incidente etc.
Energie electrica Energie electrica activa
Furnizor de energie electrica Persoană juridică, titulară a unei licenţe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori pe baza unui contract de furnizare
Interval bază de decontare O perioadă de o oră cu începere din prima secundă a orei oficiale a României .
Lună contractuală O lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic
Loc de consum Incinta sau zona in care sunt amplasate instalatiile de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sai, unde se consuma energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de racordare .
Operator comercial Entitatea operationala a C.N. TRANSELECTRICA S.A. care asigura (mijloceste), pe piata energiei, incheierea aranjamentelor comerciale cu energie electrica, referitoare la cantitatile tranzactionate si la pret.
Operator de transport si de sistem Persoana juridica titulara de licenta pentru transportul energiei electrice si servicii de sistem
Operatorul Pietei de Echilibrare Operator de piata care asigura inregistrarea Participantilor la Piata de Echilibrare precum si colectarea si verificarea formala a Ofertelor pe Piata de Echilibrare. Operatorul Pietei de Echilibrare este C.N. Transelectrica S.A.
Operator de Distributie Persoana juridica titulara de licenta pentru distributia energiei electrice, in proprietatea careia se afla instalatiile pentru distributia energiei electrice aflate in amonte de punctul de delimitare a consumatorului
Piaţa angro de energie electrică Cadru organizat in care energia electrica este achizitionata de furnizori de la producatori  sau de la alti furnizori in vederea revanzarii
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori Documentul care stabileste relatiile dintre furnizorul de energie electrica si consumator precum si relatiile conexe ale furnizorului cu operatorul de transport si cel de distributie, referitoare la derularea contractului de furnizare.
Reţea electrică de distribuţie (RED) Reţeaua electrică prin care se transportă în zonele de consum energia electrică, distribuind-o la sau spre consumatori
Reţea electrică de transport (RET) Reţeaua electrică buclată de înaltă tensiune la 220 kV şi mai mult, prin care se transportă la distanţă puteri electrice importante
Sistemul Electroenergetic Naţional – SEN Ansamblul instalatiilor electroenergetice inter-conectate, situate pe teritoriul tarii, prin care se realizeaza producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice.
Standard de performanta standardul de performanta pentru serviciul de furnizare al energiei electrice
Tarif monom simplu Tarif format din pretul pentru energia electrica  consumata
Zi financiara Orice zi in care bancile prin care opereaza partile sunt deschise pentru operatiuni financiare
Zi de Livrare (ziua D) Ziua calendaristică imediat următoare unei Zile de Tranzacţionare
Zi de Tranzacţionare Orice Zi calendaristicǎ
Interval baza de Decontare (IBD) O perioada de timp de o ora cu incepere din prima secunda a orei oficiale a Romaniei pana la sfarsitul acesteia
Operatorul Pieţei de Energie Electrică – OPEE Persoană juridică ce asigură tranzacţionarea cantităţilor de energie pe piaţa de energie electrică şi care determină preţurile pe Piaţa pentru Ziua Următoare, îndeplinind funcţiile prevăzute de prezentul Cod Comercial Operatorul Pieţei de Energie Electrică este S.C. Opcom S.A.

   

Vanzator( Furnizor) [DENUMIREA FURNIZORULUI] Cumparator [DENUMIREA CUMPARATORULUI]
[FUNCTIA] [NUMELE SI PRENUMELE] [FUNCTIA] [NUMELE SI PRENUMELE]

 


Anexa Nr. 2 / Contract _____________

LOCURI DE CONSUM

  Furnizarea energiei electrice se va face de catre Furnizor la locul/locurile de consum al/ale consumatorului, avand descrierile de mai jos:

Nr.crt.

Adresa

Localitatea

NLC

1. [STRADA], [NUMAR], [BLOC], [SCARA], [ETAJ], [APARTAMENT], [COD POSTAL] [JUDET], [LOCALITATE] [NUMAR LOC CONSUM]
Vanzator( Furnizor) [DENUMIREA FURNIZORULUI] Cumparator [DENUMIREA CUMPARATORULUI]
[FUNCTIA] [NUMELE SI PRENUMELE] [FUNCTIA] [NUMELE SI PRENUMELE]

Anexa Nr. 3 / Contract ________________

Cantități de energie electrica contractate

  Anexa nr. 3 la contract, cuprinde cantităţile lunare de energie electrică contractate si va fi realizată de Consumator cu minim 5 zile anterior lunii contractuale. Aceste cantitati vor avea caracter pur consultativ si nu vor induce penalitati pentru nerespectare.

Luna Cantitate estimată (kWh)
Luna 1  
Luna 2  
Luna 3  
Luna 4  
Luna 5  
Luna 6  
Luna 7  
Luna 8  
Luna 9  
Luna 10  
Luna 11  
Luna 12  
Total  
 
Vanzator( Furnizor) [DENUMIREA FURNIZORULUI] Cumparator [DENUMIREA CUMPARATORULUI]
[FUNCTIA] [NUMELE SI PRENUMELE] [FUNCTIA] [NUMELE SI PRENUMELE]

 


Anexa Nr.4 / Contract ________________

Preț de contract

 

Consumator:___________________________________

 

COMPONENTE PRET CONTRACT Temei Legal Valoare (RON/MWh)
Pret energie activa  conform oferta Conform Contract …….
Tarif transport injectie (TG) Conform Ord. ANRE 51/ 2014 xxx.xx
Tarif transport extragere (TL) Conform Ord. ANRE 51/ 2014 xxx.xx
Tarif Servicii Sistem Conform Ord. ANRE 51/ 2014 xxx.xx
Tarif Servicii Opcom – PCCB/PCCV + PZU Conform Ord. ANRE 52/ 2014 aprox. 0.50 RON/MWh, inclus în pretul energiei active cf. oferta comercială
Tarif Distributie Conform Ord. ANRE 98/2013 IT: xxx.xx MT: xxx.xx JT: xxx.xx
Separat se vor factura aferent consumului si urmatoarele tarife reglementate:  
Valoare Certificate verzi * Legea 134/2012 xxx.xx
Valoare Contribuţie pentru Cogenerarea de înaltă eficienţă ** Conform Ord ANRE 50/ 2014 xxx.xx
Acciza Conform Legii 571/2003(actualizata si modificata) xxx.xx
     
Tarif energie reactiva (lei/MVArh)  
Valoare energie reactiva *** Conform Ord. ANRE 98/2013 IT - xxx.xx MT - xxx.xx JT- xxx.xx
+TVA Cod Fiscal 24%

  * Valoarea certificatelor verzi facturate reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică înregistrată de consumator în (MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe piaţa centralizată a certificatelor verzi (lei/CV). Preţul mediu ponderat se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu (www.opcom.ro), până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru, şi este utilizat la facturile către consumator, emise în trimestrul următor. Regularizarea sumelor ce reprezinta costurile de achizitionare a certificatelor verzi corespunzatoare consumului de energie electrica activa inregistrata pe parcursul unui an calendaristic se va face dupa publicarea Ordinului ANRE privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de catre furnizorii de energie electrica pentru energia electrica furnizata consumatorilor, pentru anul calendaristic anterior, astfel: pana cel tarziu 1 septembrie a fiecarui an furnizorii de energie electrica vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior in functie de cota anuala stabilita de catre ANRE condorm prevederilor art. 4, alin (9) , energia electrica facturata si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de catre furnizor pentru anul anterior. Consumatorul va achita factura astfel emisa, in termen de 10 zile indiferent daca contractul mai este sau nu in vigoare la data emiterii facturii de regularizare. Factura lunară de energie electrică transmisă consumatorului va cuprinde, separat faţă de preţurile/tarifele pentru energia electrică, valoarea certificatelor verzi, conform prevederilor art. 8 alin 4 din Legea nr. 220/2008 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 134/2012. **Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr. 12/2011. Valoarea efectiva a contributiei se calculeaza prin inmultirea valorii unitare in vigoare la data facturarii (lei/MWh) cu cantitatea de energie electrica activa consumata, la care se aplica taxa pe valoarea adaugata. Aceasta valoare va fi evidentiata separat in factura emisa in conformitate cu reglementarile in vigoare, nefiind inclusa in pretul final al energiei electrice, convenit intre parti. *** Contravaloarea energiei electrice reactive se plateste corespunzator valorii masurate a energiei electrice reactive consumate la tariful aprobat de autoritatea competenta, pentru energia electrica reactiva livrata consumatorilor captivi conform reglementarilor in vigoare.  

Vanzator( Furnizor) [DENUMIREA FURNIZORULUI] Cumparator [DENUMIREA CUMPARATORULUI]
[FUNCTIA] [NUMELE SI PRENUMELE] [FUNCTIA] [NUMELE SI PRENUMELE]

   

<< Inapoi la lista

Termeni si conditii | Confidentialitate | Legislatie | Contact | Sitemap |
1996 - 2021 © STIRA Electronic SRL
Login